Zakonodaja v višjem šolstvu

Seznam veljavnih predpisov na področju višješolskega izobraževanja • Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) Podzakonski predpisi • Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah • Pravilnik o...

Preberite

Dvostranski dogovori

Dvostranski dogovori Slovenije z drugimi državami so objavljeni na strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. P R O T O K O L MED MINISTRSTVOM ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE,...

Preberite

Priloga k diplomi

Kaj je priloga k diplomi? Priloga k diplomi je sestavni del diplome o končanem javnoveljavnem študijskem programu za pridobitev izobrazbe izdajajo visokošolski zavodi v skladu z zakonom in svojim statutom. Visokošolski zavodi...

Preberite

Ravni izobrazbe

 Ravni izobrazbe Primerljivost med starimi »predbolonjskimi« in novimi »bolonjskimi« programi V Uradnem listu RS, dne 28. 12. 2015 (št. 104/15), je bil objavljen Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij, ki se je pričel...

Preberite

Zdravstveno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju . Ob izgubi statusa ali ob dopolnjenem 26. letu starosti si je potrebno urediti obvezno ter dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zdravstveno...

Preberite

Vzporedni študij

Vzporedni študij Kot ena od pravic študenta je določeno, da se študent lahko izobražujejo po več študijskih programih (vzporedno izobraževanje). Pogoje za vpis določa študijski program, postopki in roki pa so določeni...

Preberite

Razpis za vpis

Razpis za vpis Razpis za vpis je pripravljen na podlagi Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu   Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu...

Preberite

Strokovni in znanstveni naslovi

Strokovni in znanstveni naslovi Strokovni in znanstveni naslovi, ki se pridobijo na visokošolskih zavodih po končanih javno veljavnih študijskih programih prve, druge in tretje stopnje so objavljeni na Ministrstvu za visoko...

Preberite

Nacionalne poklicne kvalifikacije

Poklicne kvalifikacije Sektor za vseživljenjsko učenje in štipendiranje na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je pristojen za sistemske rešitve in spremljanje izvajanja Zakona o nacionalnih poklicnih...

Preberite

Priznavanje izobraževanja

Priznavanje izobraževanja pomeni ugotavljanje enakovrednosti v tujini pridobljenega naslova s slovenskim strokovnim oziroma znanstvenim naslovom. Priznavanje izobraževanja – informacije o priznavanju so dosegljive na...

Preberite

Zakoni in predpisi

Zakoni in predpisi visokega šolstva v Sloveniji so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Tukaj je nekaj povezav: Zakoni Zakon o visokem šolstvu Zakon o strokovnih in znanstvenih...

Preberite